Erasmus +

Bierzemy udział w projekcie „ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność edukacyjna. Mobilność kadry edukacji szkolnej”

W wyniku oceny wniosków złożonych w ramach akcji 1 – Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna w roku 2017 r. wniosek pt.: „Let’s code it! Teacher hackaton.” został zatwierdzony do realizacji przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+
Projekt pt.: „Let’s code it! Teacher hackaton” odnosi się do celów i priorytetów Akcji 1. Mobilność edukacyjna poprzez wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli oraz rozwijanie umiejętności podstawowych.

TEMAT PROJEKTU

Tematem projektu jest programowanie rozumiane jako systemowe rozwiązywanie problemów. Myślenie komputacyjne i wykorzystanie nowych technologii gra coraz bardziej ważną rolę w życiu społecznym. Badania pokazują, uczenie kodowania rozwija różne umiejętności, jak rozwiązywanie problemów, logiczne rozumowanie i kreatywności. Programowanie zachęca uczniów do logicznego myślenia, analizowania, rozumowania przestrzennego, rozwiązywania problemów za pomocą metody prób i błędów.

CELE PROJEKTU

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby edukacyjne Gminy Lubicz. Problemy określone w Europejskim Planie Rozwoju Organizacji mogą zostać zaspokojone poprzez wdrożenie planowanego projektu oraz jego rezultatów.

Cele:
 • zwiększenie skuteczności metod nauczania matematyki
 • wdrożenie innowacji pedagogicznych zgłoszonych do Kuratorium Oświaty
 • zwiększenie wsparcia kadry edukacji szkolnej umożliwiające samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli
 • rozwój kompetencji z zakresu efektywnego komunikowania się w języku angielskim
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania
 • poszerzenie kręgu potencjalnych partnerów do współpracy międzynarodowej
   
DZIAŁANIA

Projekt zakłada 21 mobilności typu udział w kursach metodycznych nt. programowania, robotyki oraz nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ciągu 24 miesięcy przez nauczycieli szkół zrzeszonych w konsorcjum Gminy Lubicz zakwalifikowanych do projektu: Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym, Szkoła Podstawowa w Złotorii i Szkoła Podstawowa w Lubiczu Dolnym. Zdobyte przez kadrę edukacji szkolnej umiejętności i kompetencje zostaną uznane poprzez certyfikat Europass – Mobilność.

 

Regulamin rekrutacji

Wniosek o zakwalifikowanie

 

„Zapraszamy do odwiedzania naszego BLOGA

poświęconego przygodzie z programowaniem w projekcie Erasmus+.”

 

 


„Tablety zmieniają sposób uczenia się i nauczania”

W październiku 2018 roku trzy nauczycielki z naszej gminy: Emilia Olszewska z Lubicza Dolnego, Beata Pastwa z Młyńca Pierwszego oraz Teresa Szatkowska ze Złotorii, wzięły udział w szkoleniu „Tablets changing the way to learn and teach – Tap-Swipe-Pinch” („Tablety zmieniają sposób uczenia się i nauczania”) w miejscowości Santa Maria da Feira w Portugalii. Szkolenie było prowadzone przez panią Viljenkę Savli ze Słowenii, która w atrakcyjny sposób zaprezentowała wykorzystanie nowych technologii w edukacji.  Podczas tygodniowego kursu uczestnicy zajęć poznali szereg zastosowań tabletów podczas pracy z uczniami. Zostały zaprezentowane takie aplikacje jak: Quick, FilmoraGo, Nearpod, Quizlet, Thinglink, iMovie, Book Creator, Google Drive, iNigma, Seesaw, Metaverse, Expedfitions, Kahoot, Plickers. W kursie wzięli udział także nauczyciele z różnych państw europejskich: Węgier, Rumunii, Włoch, Litwy, Estonii, Szwecji i Portugalii, co było okazją do wymiany doświadczeń i porównania jak wygląda system edukacji w innych państwach. Kurs pozwolił  nauczycielom poznać wiele ciekawych aplikacji usprawniających proces nauczania, a wykorzystanie ich w przyszłości wpłynie na uatrakcyjnienie lekcji i zwiększy motywację uczniów do nauki.

 

„Tablets changing the way to learn and teach”

In October 2018 three teachers from our municipality: Emilia Olszewska from Lubicz Dolny, Beata Pastwa from Młyniec Pierwszy and Teresa Szatkowska from Złotoria, took part in the training „Tablets changing the way to learn and teach – Tap-Swipe-Pinch” in Santa Maria da Feira in Portugal. The course was conducted by Viljenka Savli from Slovenia, who in very attractive way introduced the participants with using new technologies in education. During the one-week course participants could learn about different praxis of tablets in school enviroment. The teachers learnt about such applications as: Quick, FilmoraGo, Nearpod, Quizlet, Thinglink, iMovie, Book Creator, Google Drive, iNigma, Seesaw, Metaverse, Expedfitions, Kahoot, Plickers. In the training participated the teachers from different European countries: Hungary, Romania, Italy, Lithuania, Estonia, Sweden and Portugal, which was the opportunity to exchange experience and compare systems of education. The course enabled to familiarize with many useful applications, what is more, using them in future will make lessons more attractive and improve students motivation.


We wrześniu kolejna grupa nauczycieli uczestniczyła w kursie „Teaching Through Coding & Robotics” – „Uczenie poprzez kodowanie i robotkę” organizowanym przez Smart Solution na Malcie. Podczas szkolenia nauczycielki z naszej szkoły p. Marta Błaszak i p. Sylwia Knieć oraz ze szkół w Złotorii i Młyńcu Pierwszym poznały ogólną koncepcję Computational Thinking (myślenia komputacyjnego) polegającego na formułowaniu problemu i opracowywaniu strategii jego rozwiązania. Zapoznały się z programami online wykorzystywanymi do nauki kodowania i programowania poprzez zabawę: Scratch 2.0 i Scratch Jr, Hour of Code, code.org, Lightbot, Kodable, playcodemonkey.com, codecombat.com, Greenfoot, Hopscotch, App Inventor. Same programowały Micro-bity (małe płytki podłączane do komputera), tak aby pokazywały różne kształty i słowa. Pracowały z  BlueBotami, ProBotami, Ozobotami i Sphero. Za pomocą programu Tynker App kontrolowały Minidrony. Przy tym zadaniu nie obyło się bez przygód – jeden z dronów wplątał się we włosy uczestniczki kursu. Nie lada wyzwaniem okazało się także budowanie i programowanie robotów z klocków Lego WeDo i Lego Mindstorms.

Podczas ostatniego spotkania uczestnicy kursu pracowali w małych grupach nad przygotowaniem ćwiczenia/lekcji/projektu wykorzystującego poznane na kursie narzędzia. Prezentacja materiałów była dobrą okazją do podzielenia się doświadczeniami i pomysłami z zakresu programowania. Nasze nauczycielki przygotowały ćwiczenie przyrodniczo-językowe wykorzystujące BlueBota.

Udział w kursie był doskonałym ćwiczeniem umiejętności organizacyjnych, praktycznego użycia języka angielskiego, zapoznania z kulturą i edukacją na Malcie oraz świetną możliwością poznania i nawiązania kontaktu z nauczycielami ze szkół w Bułgarii, Niemczech, Rumuni, Chorwacji, Norwegii .

Podsumowaniem wyjazdu będzie stworzenie szkolnego Escape Room z wykorzystaniem kodowania i programowania.

 

English version:

In September, another group of teachers participated in the course „Teaching Through Coding & Robotics” organized by Smart Solution in Malta. During the training the teachers from our school Mrs. Marta Błaszak and Mrs. Sylwia Knieć, and the teachers from the schools in Złotoria and Młyniec Pierwszy, learned the general concept of Computational Thinking. It covers formulating a problem and expressing its solution. They got acquainted with online programs used to learn coding and programming through play: Scratch 2.0 i Scratch Jr, Hour of Code, code.org, Lightbot, Kodable, playcodemonkey.com, codecombat.com, Greenfoot, Hopscotch, App Inventor. They programmed Micro-bits (small PCBs connected to the computer), so that they show different shapes and words. They worked with BlueBots, ProBots, Ozobots and Sphero. Using the Tynker App, they controlled Minidrons. The task wasn’t easy – one of the drones got tangled in the hair of the course participant. The building and programming of robots made of Lego WeDo and Lego Mindstorms blocks proved to be quite a challenge as well. During the last meeting, the participants of the course worked in small groups to prepare the exercise / lesson / project using the tools learned during the training. Presentation of materials was a good opportunity to share experiences and ideas in the field of programming. Our teachers prepared a science-English exercise using BlueBot.

 

Besides participation in the course was a great chance to develop organizational skills, to practice using English in real life, to learn about culture and educational system in Malta, and a great opportunity to get to know and make contact with teachers from schools in Bulgaria, Germany, Romania, Croatia and Norway. The summary of the trip will be a school Escape Room created by teachers using coding and programming.

 


Wprawiamy robota w ruch!

 

Na początku wakacji trzecia grupa nauczycieli z gminy Lubicz uczestniczyła w szkoleniu “Robotica Eductiva /Educational Robotics” w ramach projektu Erasmus+. Szkolenie odbyło się w Lizbonie w Portugalii. Wzięli w nim udział nauczyciele ze szkół w Lubiczu Dolnym – Karolina Wojciechowska, z Młyńca Pierwszego – Barbara Winkler i w Złotorii – Jakub Grochowski.

 

W kursie uczestniczyli także portugalscy nauczyciele. Podczas zajęć prowadzonych przez Panią Paulę Abrantes, uczestnicy mieli możliwość poznania programowania w praktyce, za pomocą komputera na przykładzie robota i załączonego do niego oprogramowania z serii LEGO MINDSTORMS NXT. Zadaniami nauczycieli było tworzenie w trzyosobowych grupach reguł umożliwiających wprawienie robota w podstawowe ruchy (w przód, w lewo, w prawo), aby poruszał się po okręgu, po torze w kształcie litery „S” czy też po wyznaczonych liniach. Ostatnim zadaniem było zsynchronizowanie ruchu czterech robotów, który miał zobrazować podobieństwo pomiędzy tradycyjnymi polskimi, a portugalskimi tańcami. Podczas wykonywania zadań wielokrotnie dochodziło do wymiany pomysłów i opinii między grupami.

Pięciodniowe szkolenie poszerzyło wiedzę i umiejętności wykorzystujących nowe technologie. Umożliwi to dostosowanie toku lekcji do możliwości uczniów i uatrakcyjni zajęcia. Nauczyciele poznali także historię i kulturę Portugalii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności. Wszystkie pomysły będą dla nich inspiracją do efektywnej pracy w szkołach i pozwolą na przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących programowania.

 

Let the robot move!

 

At the beginning of summer, third group of teachers from our municipality took part in the Erasmus + project. This time three teachers Karolina Wojciechowska from Lubicz Dolny, Barbara Winkler from Młyniec Pierwszy, and Jakub Grochowski from Złotoria came to Lisaboan, Portugal to participate in a teacher training called Robotica Eductiva /Educational Robotics.

 

Besides them, there were also native teachers.  During the five-day course led by Mrs Paula Abrantes, the participants had an opportunity to use programming skills in practice via computer using a robot and software devoted to the series LEGO MINDSTORMS NXT. Teacher’s tasks were creating scripts in groups of three. Each robot had to move to basic directions (forward, to the right/left), move in a cricle, a letter-”s”-shape, but also on indicated lines. The last task was to move four vehicles and at the same time to capture some kind of similarity between Polish and Portuguese folk dances. During the tasks, there was a lot of opportunities to exchange ideas and opinions between the groups.

The five-day training has developed skills which use new technologies, which not only will help the teachers to introduce students to the digital era but also to improve the process of teaching and learning and make the content of a lesson more appealing to students. The teachers had also a chance   to communicate with other teachers and the course tutor they had to use English so they also practised their language skills. In addition to that, the teachers learnt about the history and culture of Spain.

At the end of the training everyone received certificates. The training provided the teachers with lots of new ideas about how to use educational technology and programming in their teaching.

Scenariusz zajęć


Sześcioro nauczycieli Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. W. Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym oraz Szkoły Podstawowej Złotorii poprzez udział w projekcie Erasmus+ „Let’s code it. Teacher hackaton” realizowanym przez Gminę Lubicz w ramach konsorcjum zdobyło nowe umiejętności zawodowe poświadczone uznawanym w Europie certyfikatem Europass-Mobilność. Jest to dokument zawierający informacje na temat wiedzy i kwalifikacji nabytych w innym kraju europejskim. Może go otrzymać każda osoba przyjeżdżająca do kraju europejskiego w celu odbycia nauki lub zdobycia doświadczenia zawodowego, niezależnie od wieku czy wykształcenia.Dzięki temu będą mogli z powodzeniem konkurować na regionalnym i krajowym rynku pracy i zwiększą swoje możliwości zatrudnienia.

Uroczystość wręczenia dokumentów przez wójta Gminy Lubicz Pana Marka Olszewskiego oraz przewodniczącą rady gminy Panią Hannę Anzel miała miejsce 21 czerwca 2018 r. podczas „Gali oświatowej”.


Kolejna grupa nauczycieli z gminy Lubicz uczestniczyła w szkoleniu “Educational Robotics: Gamifying The Classroom” w ramach projektu Erasmus+. Szkolenie odbyło się w Sewilli w Hiszpanii. Wzięły w nim udział panie ze szkół w Lubiczu Dolnym – Mirela Mizak, w Złotorii – Monika Taczkowska i w Młyńcu Pierwszym – Joanna Kłosiewicz. W kursie uczestniczyli także nauczyciele z Danii i Włoch. Podczas zajęć prowadzonych przez tutora z Portugalii pana Nuno Miguela Martinsa uczestnicy mieli możliwość poznania i przetestowania nowoczesnych aplikacji do programowania gier i quizów dla uczniów. Pięciodniowe szkolenie poszerzyło wiedzę i umiejętności nauczycieli w zakresie tworzenia metod nauczania wykorzystujących nowe technologie. Umożliwi to dostosowanie toku lekcji do możliwości uczniów i uatrakcyjni zajęcia.

Poznali także historię i kulturę Hiszpanii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Uczestnicy szkolenia poznali narzędzia, które mogą wykorzystać w swojej pracy:

 

 • Mentimeter
 • Kahoot!
 • Quizizz
 • Plickers
 • Classcraft
 • Tynker
 • Jeopardylabs
 • Scratch
 • AppInventor
 • Crumble
 • Robotic Set

 

Nauczyciele wymieniali się doświadczeniami w zakresie sposobów wykorzystania prezentowanych narzędzi i aplikacji. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty poświadczające zdobytą wiedzę i umiejętności.

Wszystkie pomysły będą dla nich inspiracją do efektywnej pracy w szkołach i pozwolą na przybliżenie uczniom zagadnień dotyczących programowania.

English version


Wielkim otwarciem  naszego projektu Erasmus +  był wyjazd 6 nauczycieli z naszej gminy do ​​Brukseli. Wśród nich znalazły się panie: Grażyna Drapała i Barbara Lefelbajn-Saja. Dołączyli oni do 33 nauczycieli z 11 krajów, aby poszerzać swoją wiedzę o nauczaniu programowania. Grupa miała okazję zobaczyć innowacyjne narzędzia i metody nauczania programowania.
Podczas pięciodniowego wyjazdu nauczyciele zdobyli wiedzę się o myśleniu komputatywnym i o tym, jak wdrożyć je w nauczaniu, a także o nauce opartej na grach. Poznali także  historię i kulturę Belgii oraz ćwiczyli umiejętności komunikowania się w języku angielskim podczas rozmowy z innymi uczestnikami.

Zostali wprowadzeni w zagadnienia dotyczące szeregu narzędzi, które można wykorzystać w klasie:
• Tynker, Processing.js i Scratch – do tworzenia prezentacji, animacji i innych,
• Kodeks i Minecraft Education – w celu tworzenia gier wideo,
• AppInventor i PocketCode – do tworzenia aplikacji dla urządzeń mobilnych,
• LEGO Mindstorms –  wprowadzający robotykę,
• Witryna internetowa dotycząca nauczania programowania bez użycia komputerów z pomysłami na naukę obliczeniową i informatykę bez technologii (tzw. „kodowanie na dywanie”).
Nauczyciele zwiedzili również klasę przyszłości, która jest bardzo bliska klasie Daltona – dzieci mają wykonać zadania lub projekt  w ciągu tygodnia i same decydują jak pracować w ciągu dnia, planują poszczególne działania. Mają nawet do dyspozycji kącik relaksacyjny, gdzie mogą czytać lub po prostu odpocząć.
Ostatnie dni kursu poświęcone były tworzeniu własnych scenariuszy zajęć i planów lekcji oraz zasadom prowadzenia hackatonu dotyczącego programowania.

Wszyscy nauczyciele otrzymali certyfikaty poświadczające udział w kursie i zdobycie nowej wiedzy i umiejętności.

Wszystkie pomysły są inspiracją do ciężkiej pracy w Polsce, w celu przybliżenia naszym uczniom zagadnień dotyczących programowania.

English version

Obejrzyj prezentację…


27 października 2017 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. W. Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym odbyła się konferencja inaugurująca projekt. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Kuratorium Oświaty, dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy,  radni gminy Lubicz, sołtysi oraz nauczyciele uczestniczący w projekcie.

Konferencję otworzył wójt gminy Lubicz – Marek Olszewski. Wśród prowadzących byli: Anita Streich (koordynatorka projektu), Dominik Blek (nauczyciel z Młyńca), Barbara Lefelbajn-Saja (nauczycielka z Lubicza Dolnego) oraz Dorota Górtatowska(nauczycielka ze Złotorii).

Wójt Marek Olszewski mówił: – Nasi nauczyciele uczą się nowoczesnych sposobów edukacji uczniów, wymieniając się także doświadczeniami z nauczycielami z innych państw. To dobrze, że osią projektu jest programowanie, ponieważ wiąże się z nim wiele korzyści, np. rozwija logiczne myślenie.

Przewodnicząca Hanna Anzel dziękowała dyrektorom, że stawiają na innowacje.

Wicekurator Maria Mazurkiewicz chwaliła gminę Lubicz: – Przyjeżdżam do was z wielką przyjemnością, ponieważ tu jest ciągłe działanie, pozytywna energia, z której ja również czerpię. Nie po raz pierwszy okazuje się, że czasami szkoły w mniejszych miejscowościach robią o wiele więcej niż szkoły miejskie.

Podczas spotkania omówiono zagadnienia dotyczące nauki programowania, jej wpływu na rozwój logicznego myślenia, analizowania, rozumowania i rozwiązywania problemów. Ponadto zaproszeni goście mieli okazję aktywnie włączyć się z omawianą problematykę poprzez wykonywanie różnorodnych zadań – odkodowywanie, programowanie ozobotów oraz robotów Lego We Do.

Szkoły z Lubicza Dolnego, Młyńca i Złotorii podzieliły się też „dobrymi praktykami” z zakresu programowania, które były realizowane w szkołach przed i już w trakcie trwania projektu.

English version

 


PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA REALIZACJI PROGRAMU „ERASMUS+” W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBICZU DOLNYM

 

W I półroczu roku szkolnego 2017/2018 projekt Erasmus+ w naszej szkole przyniósł wiele różnorodnych działań skierowanych do kadry pedagogicznej i uczniów.

Nauczyciele:

 • pierwsza grupa nauczycieli (p. Grażyna Drapała i  p. Barbara Lefelbajn-Saja) wzięła udział w kursie wyjazdowym w Brukseli,
 • 3 nauczycielki (p. Grażyna Drapała, Barbara Lefelbajn-Saja i p. Mirela Mizak) ukończyły eTwinningowe kursy z programowania,
 • odbyła się konferencja promująca projekt w naszej gminie,
 • prowadzony jest blog poświęcony projektowi: https://erasmus-lubicz.weebly.com/ .

Uczniowie:

 • brali udział w zajęciach z programowania bez komputera – kodowali i odkodowywali informacje, ćwiczyli myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • uczestniczyli w zajęciach „Hour of code” zdobywając certyfikaty,
 • uczyli się programowania w oparciu o gry: Kodable, Code Spark Academy, Scottie go, Baltie.

Przed nami kolejne działania, które urozmaicą zajęcia szkolne.

 

English version