Pedagog

 

Godziny pracy Pedagogów:

Pani Renata Łęc

ZADANIA PEDAGOGA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH


KLASY  VI

W roku szkolnym 2018/2019 klas szóstych biorą udział w profilaktycznych zajęciach realizowanych w ramach rekomendowanego przez ORE i MEN programu „Unplugged”. Spotkania prowadzą wcześniej przeszkoleni pedagodzy – Renata Łęc i Jolanta Krause.

Realizację programu umożliwił Urząd Gminy w Lubiczu Dolnym w ramach  „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii”.

Uczniowie otrzymali zeszyty ćwiczeń.

„Unplugged”

 

Program Przeciwdziałania Przyjmowaniu Substancji Uzależniających przez Uczniów „Unplugged” opracowany został w ramach międzynarodowego programu EU-Drug Abuse Prevention (EU DAP) finansowanego przez Komisję Europejską. Skuteczność programu w odniesieniu do rozwiązania problemu używania substancji psychoaktywnych została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych. Program jest rekomendowany przez ORE i MEN.

Celem programu jest:

Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, alkoholu, narkotyków

Tematyka zajęć dla młodzieży dostosowana do potrzeb uczniów klasy VI:

 • przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed sięganiem po używki,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji
 • wiedza o potrzebie dbania o siebie i promowania zdrowego trybu życia

https://www.ore.edu.pl/2018/02/rekomendacja-dla-programu-profilaktycznego-unplugged/

 


MISJA

Wspieramy każdego ucznia, pomagamy w osiąganiu sukcesów i przygotowujemy do życia w zmieniającym się świecie.

 

WIZJA

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym:

 • Jest miejscem zdobywania wiedzy, umiejętności oraz kształtowania postaw obywatelskich, prospołecznych, prozdrowotnych i proekologicznych.
 • Dba o optymalne wyniki kształcenia.
 • Uczy szacunku i tolerancji.
 • Tworzy bazę do dalszego rozwoju.
 • Umożliwia poznawanie nowych ludzi i miejsc.
 • Dba o indywidualny rozwój dziecka i wspiera jego rodzinę.
 • Integruje społeczność szkolną i lokalną.
 • Kształtuje poszanowanie tradycji, kultury regionalnej i narodowej.
 • Szanuje odrębności kulturowe.
 • Jest efektywnie zarządzana.

 

 

 

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO W LUBICZU DOLNYM

  Posiada wiedzę i umiejętności, które potrafi wykorzystać w praktyce.

 1. Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron.
 2. Prezentuje wysoką kulturę osobistą.
 3. Pracowity, rozsądny, wrażliwy na potrzeby innych.
 4. Otwarty na różnorodność otaczającego świata.
 5. Dba o własne bezpieczeństwo i zdrowy styl życia.
 6. Zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu.
 7. Posiada kompetencje czytelnicze, sprawnie posługuje się językiem ojczystym, językiem obcym i technologią informacyjną.
 8. Potrafi budować poprawne relacje z rówieśnikami i pracować w zespole.
 9. Umie sprostać zagrożeniom współczesnego świata.