Projekt EU-geniusz 3D

EU-geniusz w świecie 3D

Projekt realizowany jest przez powiat toruński, który jest liderem zadania, w partnerstwie z gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka oraz Kowalewo Pomorskie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„EU-geniusz w świecie 3D” adresowany jest do uczniów oraz nauczycieli szkół kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy.

Okres realizacji projektu potrwa od 1 maja 2019 r. do 30 czerwca 2023 r.

 

Opis projektu

Cel

zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa-Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Głównym celem tego projektu jest realizacja kompleksowego programu wsparcia dla uczniów z zakresu tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż zakłada wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny w nauczaniu eksperymentalnym, zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne ucznia i podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu w edukacji.

Główne działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zad. 1. EU-geniusz eksperymentuje z 3D

Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w 3 formach wsparcia, tj. zajęciach z matematyki, informatyki i projektowania. Wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone metoda projektową z wykorzystaniem drukarki 3D. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia z zakresu wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji i obsługi drukarki 3D. Każda szkoła biorąca udział w projekcie wyposażona zostanie w drukarkę 3D i komputer do jej obsługi.

Zad. 2. EU-geniusz porusza roboty Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w 2 formach wsparcia, tj. zajęciach z programowania i robotyki, w których dodatkowo założono wykorzystywanie drukarek 3D. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia z
programowania robotów. Każda szkoła biorąca udział w projekcie wyposażona zostanie w programowalne roboty. Zostaną też przeprowadzone walki sumo robotów na szczeblu szkolnym, następnie gminnym i powiatowym
– jako element rywalizacji międzyszkolnej i element wspierający zaangażowanie uczniów w projekcie.

Główne wskaźniki

–  198 nauczycieli zostanie objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

–  39 szkół zostanie doposażonych w drukarki 3D

– 33 szkoły otrzymają łącznie 486 robotów edukacyjnych

– 213 nauczycieli objętych zostanie wsparciem w projekcie poprzez udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe

– 1990 uczniów nabędzie nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie

– 30000 godzin zajęć zostanie zrealizowanych metodą eksperymentu

Informacja ze strony Starostwa Powiatowego w Toruniu