Czynniki chroniące przed uzależnieniem

Szkoła Podstawowa r 1 w Lubiczu Dolnym

CZYNNIKI CHRONIĄCE PRZED UZALEŻNIENIEM

 1. RODZINA
 • Obdarzenie dziecka miłością i poczuciem bezpieczeństwa,
 • Tworzenie pomiędzy członkami rodziny pozytywnej więzi,
 • Dbanie o przestrzeganie norm i zasad ,
 • Pogłębianie przez rodziców umiejętności wychowawczych,
 • Stawianie granic, proponowanie wsparcia w trudnych sytuacjach,
 • Kształtowanie poczucia wartości dziecka,
 • Uczenie dokonywania wyboru,
 • Kształtowanie moralności i systemu wartości,
 • Preferowanie zdrowego trybu życia,
 • Działania rodziców:

motywowanie dziecka do udziału w zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności i zdolności,

wspólne uprawianie sportu,

częste rozmowy z dzieckiem,

dobra znajomość środowiska rówieśniczego – kolegów, koleżanek,

 

 1. SZKOŁA
 • Promowanie zdrowego stylu życia

– edukacja dotycząca zdrowego odżywiania,

– prawidłowego ubierania się,

– dbania o stan zdrowia

-uświadamianie o szkodliwym działaniu używek,

– zachęcanie do uprawiania sportu,

 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego spędzania czasu wolnego,
 • Rozwijanie umiejętności i zdolności poprzez zajęcia dodatkowe,
 • Kształtowanie poczucia wartości,
 • Promowanie wychowania w uszanowaniu zasad moralnych,
 • Budowanie systemu wartości – promowanie wzorców,
 • Uczenie zachowań asertywnych, dokonywania wyboru, przeciwstawieniu się presji,
 • Rozwijanie umiejętności społecznych – nawiązywania relacji z rówieśnikami, rywalizacji, przeżywania zwycięstwa i porażki, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, prawidłowych relacji z dorosłymi z zachowaniem szacunku, odnajdywania mentora – osoby godnej naśladowania……
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci,
 • Edukacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do rodziców,

 

 • Do czynników chroniących w naszej szkole możemy również przyjąć takie zasoby jak:

 

– niewielka środowiskowa szkoła,

– małoliczne klasy,

– boiska szkolne, sala gimnastyczna, plac zabaw, pracownie multimedialne…

– dobra znajomość środowiska rodzinnego dzieci- (dziadków, rodziców często absolwentów szkoły),

– aktywna współpraca z rodzicami,

-wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

– świetlica szkolna proponująca dodatkowe zajęcia,

– pomoc psychologiczno – pedagogiczna w postaci dodatkowych zajęć logopedycznych, pedagogicznych, korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych,

– zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,

– aktywna praca katechetyczna,

– dostępność zajęć z etyki,

-duże zaangażowanie Rady Rodziców na rzecz szkoły i środowiska,

– aktywna współpraca z partnerami szkoły – Urzędem Gminy – organem prowadzącym, GOPS, Policją, Poradnią PP i inną specjalistyczną, POZ, placówkami doskonalenia nauczycieli, PCK,

 

 1. GRUPA RÓWIEŚNICZA:
 • Aktywnie działający Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK,