Dla uczniów

Drogi uczniu!

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, kolegami.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś pomóc innym nie wiesz, w jaki sposób.
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
• Nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

 

————————————————————————————————————————————————————-

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

 § 47

Prawa uczniów

1. Uczeń ma prawo do:

1) zapoznania się z programami nauczania poszczególnych przedmiotów;

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny

pracy umysłowej;

3) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie kształcenia i wychowania;

4) opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa;

5) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań;

6) sprawiedliwej, umotywowanej i jawnej oceny ustalonej na podstawie znanych

kryteriów;

7) powiadamiania go o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

8) rozwijania swych zainteresowań i zdolności na zajęciach lekcyjnych

i pozalekcyjnych;

9) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz w czasie przerw

świątecznych i ferii (na czas ich trwania nie zadaje się prac domowych);

10) w Dniu Dziecka  do uczestniczenia w imprezach sportowych, zajęciach

rozrywkowych, wycieczkach;

11) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce w miarę możliwości szkoły;

12) korzystania pod opieką nauczycieli z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków

dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

13) korzystania z opieki zdrowotnej, logopedycznej oraz poradnictwa terapii

pedagogicznej;

14) udziału w organizowanych dla niego imprezach kulturalnych, sportowych

i rozrywkowych na terenie szkoły;

15) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się

w organizacjach działających na terenie szkoły;

16) wizerunek człowieka jest chroniony, nie można robić zdjęć bez niczyjej zgody.


§ 48

 Obowiązki ucznia.

 

1.  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,  a zwłaszcza:

1)    punktualnie przychodzić na zajęcia szkolne i systematycznie w nich uczestniczyć.     W przypadku nieznacznego spóźnienia uczeń ma obowiązek wejść do sali, gdzie odbywają się zajęcia edukacyjne. W przypadku znacznego spóźnienia uczeń ma obowiązek udania się do świetlicy szkolnej a następnie podczas przerwy dołączyć do klasy;

2)    systematycznie przygotowywać się do zajęć edukacyjnych, odrabiać prace domowe zadane przez nauczyciela;

3)    aktywnie uczestniczyć w prowadzonych zajęciach edukacyjnych;

4)    dostarczać usprawiedliwienie przygotowane przez rodziców (prawnych opiekunów)     i uzupełniać spowodowane nieobecnością braki materiałowe;

5)    uczestniczyć w życiu szkoły;

6)    przestrzegać ogólnie przyjętych zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów    i koleżanek, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

7)    nie narażać własnego życia i zdrowia oraz innych osób na niebezpieczeństwo;

8)    dbać o higienę osobistą i rozwój fizyczny;

9)    dbać o schludny wygląd;

10)    nosić jednolity strój uczniowski;

11)    szanować własność szkolną, osobistą, dbać o ład i porządek w miejscu nauki i pracy;

12)  godnie reprezentować szkołę;

13)  naprawiać bądź rekompensować wyrządzone szkody;

14) postępować zgodnie z zasadami tolerancji;

15) przestrzegać regulaminów dotyczących ucznia;

16) wystrzegać się używek takich jak: alkohol, narkotyki i środki o działaniu narkotycznym;

17)  nie bić, nie kopać, nie popychać, nie podcinać, nie pluć, nie wymuszać pieniędzy;

18)   nie zamykać w ogólnie dostępnych pomieszczeniach kolegi lub koleżanki;

19)  nie przezywać, nie wyśmiewać, nie obrażać, nie plotkować, nie obgadywać, nie grozić, nie szantażować, nie manipulować związkami przyjaźni, nie namawiać się przeciwko innym;

20)                      nie wykonywać wrogich gestów i min wobec innych uczniów  jak i wobec nauczycieli i pracowników szkoły;

21)  respektować zasady korzystania, na terenie szkoły, z telefonów komórkowych:

a) podczas zajęć edukacyjnych telefon komórkowy musi być wyłączony;

b) z telefonu komórkowego można korzystać tylko podczas przerw między

zajęciami edukacyjnymi.

2.    W trakcie zajęć edukacyjnych, bez zgody prowadzącego zajęcia edukacyjne, nie wolno uczniom, w jakikolwiek sposób, używać elektronicznych odtwarzaczy typu IPod.

3.     Uczeń ma obowiązek usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych.