Pedagog

Godziny pracy Pedagogów:

Pani Katarzyna Kosińska

Pani Renata Łęc

Pani Marzanna Jolanta Szurpita

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

Dnia 30.08.2016 odbyło się spotkanie przedstawicieli Rodziców Uczniów i Rady Pedagogicznej.

Celem spotkania było opracowanie kluczowych zagadnień do Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki.

 

W wyniku współpracy trzech grup – Rodziców, Uczniów i Nauczycieli – wyłonił się MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LUBICZU DOLNYM.

 

Aktywizującymi metodami warsztatowymi wypracowaliśmy Czynniki chroniące uczniów przed zagrożeniami współczesnego świata i Czynniki ryzyka.

Na tej podstawie wspólnie sformułowaliśmy Misję  i Wizję Szkoły oraz zadania do realizacji na następne trzy lata – 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

MISJA

Wspieramy każdego ucznia, pomagamy w osiąganiu sukcesów i przygotowujemy do życia w zmieniającym się świecie.

 

WIZJA

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym:

 • Jest miejscem zdobywania wiedzy, umiejętności oraz kształtowania postaw obywatelskich, prospołecznych, prozdrowotnych i proekologicznych.
 • Dba o optymalne wyniki kształcenia.
 • Uczy szacunku i tolerancji.
 • Tworzy bazę do dalszego rozwoju.
 • Umożliwia poznawanie nowych ludzi i miejsc.
 • Dba o indywidualny rozwój dziecka i wspiera jego rodzinę.
 • Integruje społeczność szkolną i lokalną.
 • Kształtuje poszanowanie tradycji, kultury regionalnej i narodowej.
 • Szanuje odrębności kulturowe.
 • Jest efektywnie zarządzana.

 

 

 

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BŁ. KS. WŁADYSŁAWA BUKOWIŃSKIEGO W LUBICZU DOLNYM

  Posiada wiedzę i umiejętności, które potrafi wykorzystać w praktyce.

 1. Jest świadomy swoich mocnych i słabych stron.
 2. Prezentuje wysoką kulturę osobistą.
 3. Pracowity, rozsądny, wrażliwy na potrzeby innych.
 4. Otwarty na różnorodność otaczającego świata.
 5. Dba o własne bezpieczeństwo i zdrowy styl życia.
 6. Zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu.
 7. Posiada kompetencje czytelnicze, sprawnie posługuje się językiem ojczystym, językiem obcym i technologią informacyjną.
 8. Potrafi budować poprawne relacje z rówieśnikami i pracować w zespole.
 9. Umie sprostać zagrożeniom współczesnego świata.

 


 

1.03.2016, o godz. 16.00 rusza VI edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców prowadzona przez pedagoga szkolnego Katarzynę Kosińską…

Czytaj dalej


Czynniki chroniące przed uzależnieniem…

Czytaj dalej


Analiza działań Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym…

Czytaj dalej