Z życia szkoły

KLASY I
KLASY III
KLASY II
Analiza działań Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym

Analiza działań Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym
realizujących wytyczne zawarte w Rozporządzeniu MEN

 

Z dnia 28.08.2015 r.

DU z 2015 poz.1249

 

Działalność profilaktyczna w szkole: – Działania uprzedzające

 

I     Diagnoza środowiska rodzinnego.

 

II  PROFILAKTYKA UNIWERSALNA

Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczenie zachowań ryzykownych.

 

 1. Realizacja zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego zawierających treści prozdrowotne i profilaktyczne ze wszystkich przedmiotów nauczania klas I-VI i oddziałów przedszkolnych – § 7.1.
 • Promowanie zdrowego stylu życia

– edukacja dotycząca zdrowego odżywiania,

– prawidłowego ubierania się,

– dbania o stan zdrowia-uświadamianie o szkodliwym działaniu używek,

– zachęcanie do uprawiania sportu,

 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego spędzania czasu wolnego – wycieczki piesze i rowerowe,
 • – zajęcia dodatkowe, o których mowa w art. 42 ust. 2 z 26.01.1982 KN (Dz. U. z 2014, poz. 191 i 1198 oraz 2015 poz. 357)-
 • Coroczne wycieczki szkolne

 

 1. Realizacja zadań wynikających z Szkolnego Programu Profilaktyki, Szkolnego Programu Wychowawczego
 2. Realizacja założeń Programu Wspierania Rodziny
 3. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
 4. Programy Prozdrowotne:
 • Trzymaj Formę– współpraca z sanepidem;
 • Znajdź właściwe rozwiązanie (antynikotynowy – pogadanki, konkurs na plakat – Papierosiaki straszaki) – współpraca z Sanepidem;
 • „Darz Bór” – przyrodniczo – łowiecki;
 • Zdrowuś i Flandrusia – zdrowe żywienie – współpraca z Biblioteką Gminną;
 • Czyste powietrze wokół nas – Oddziały przedszkolne –
 • Profilaktyczne przedstawienia teatralne;
  1. Zajęcia warsztatowe z elementami socjoterapii Trening umiejętności społecznych – radzenia sobie z emocjami – klasy II i III
  2. Certyfikat dla szkoły „Szkoła przyjazna żywieniu i aktywności fizycznej – Projekt KIK 34 – Program – Zachowaj równowagę.
  3. Program Wspierania Rodziny:
 • Przeprowadzenie pogadanek w klasach II – VI na temat zapobiegania przemocy w grupie rówieśniczej.
 • Spotkania indywidualne z dziećmi mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów i zapobieganiu uzależnieniom.
 • Spotkanie z rodzicami – prezentacja filmu i pogadanka z: policjantem i psychologiem: „Przeciwdziałanie agresji i przemocy”
 • Spotkania indywidualne z rodzicami – pomoc w rozwiązywaniu problemów i zapobieganiu uzależnieniom.
 • „Zabawy pomagające w radzeniu sobie z emocjami” – spotkania z pedagogiem klasy III – I półrocze 2015/2016, klasa II B – II półrocze.
 • Konferencja dla Rodziców i wychowawców: 19.11.2015. „Nowoczesne środki uzależniające – STOP dopalaczom” – Spotkanie dla Rodziców – Komendant Policji w Lubiczu Ireneusz Lewandowski – prezentacja multimedialna –

Rola rodziny w rozwoju młodego człowieka –spotkanie z psychologiem.

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – prezentacja – pedagodzy szkolni Katarzyna Kosińska, Renata Łęc.

 • Zajęcia „Szkoły dla Rodziców”.
 • „Rozwój psychoruchowy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym– podstawowe potrzeby młodego człowieka” –

Spotkanie dla rodziców, wychowawców i pedagogów z psychologiem –Katarzyna Lewalską Psychologiem klinicznym – Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży.

 • Zaplanowane spotkanie dla rodziców, wychowawców i pedagogów Komenda Policji w Lubiczu – prezentacja – „Mocne strony dziecka – rozwój pasji i zainteresowań”

 

 1. .Konkursy przedmiotowe
 2. Konkursy artystyczne – Mieszkam w ciekawym miejscu – konkurs plastyczny – wyróżnienie
 3. Zawody sportowe – duże osiągnięcia
 4. Inne osiągnięcia : § 7.1
 • Koło Teatralne – XIX Wojewódzkie Forum Teatrów Szkolnych „Kurtyna 2014” – II nagroda
 • Gminny Przegląd Piosenki „Śpiewać każdy może”
 • Gminny polsko – angielski konkurs wiedzy o zdrowiu i zdrowym stylu życia „Tomato time, czyli pora na pomidora” – kl. I-III – I miejsce kl. IV – VI – IV miejsce- 2014/2015
 • Gminny przegląd „Gmina Lubicz – moja mała ojczyzna” – wyróżnienia
 • Konkursy w oddziałach przedszkolnych „Bezpieczne dzieci na drodze” – IV miejsce
 • Międzyszkolny konkurs plastyczny „Postać świętego Mikołaja” – wyróżnienie
 • Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur europejski” – Nagroda I stopnia i II stopnia
 • Konkurs Recytatorski – Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiczu Dolnym „Wiersze Wandy Chotomskiej” – wyróżnienie za udział
 • Konkurs przedmiotowy z języka polskiego pod patronatem Kuratora Oświaty –
 • Gminny Konkurs Ortograficzny – IV miejsce
 • X Konkurs interpretacji Teatralnej – „Baj Pomorski”- wyróżnienie
 • Konkurs literacki Granice wyobraźni” – udział
 • Sąsiedzki Turniej klas VI – I miejsce
 • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Strażak chroni Ciebie, Twój dom, Twoje środowisko” – wyróżnienie za udział
 • Promocja obszarów „Natura 2000” – wyróżnienie za udział
 • Konkursy Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty – rejonowy
 • Międzyszkolny konkurs ekologiczno-plastyczny „Przestrzenie Przyrody” – wyróżnienie
  1. Imprezy Szkolne i Środowiskowe:
 • Rozpoczęcie i zakończenie Roku Szkolnego,
 • Święto Odzyskanie Niepodległości 11 listopada – Akademia przygotowana przez harcerzy (uczniów naszej szkoły),
 • Wigilie Klasowe,
 • Wigilie dla pracowników szkoły, rodziców, partnerów szkoły,
 • Bal Karnawałowy,
 • WOŚP,
 • Spotkanie pokoleń – dla seniorów,
 • Święto Polskiej Niezapominajki ,
 • Dzień Otwartej Szkoły,
 • Dzień Dziecka na terenie szkoły.

 

Czynniki chroniące przed uzależnieniem

Szkoła Podstawowa r 1 w Lubiczu Dolnym

CZYNNIKI CHRONIĄCE PRZED UZALEŻNIENIEM

 1. RODZINA
 • Obdarzenie dziecka miłością i poczuciem bezpieczeństwa,
 • Tworzenie pomiędzy członkami rodziny pozytywnej więzi,
 • Dbanie o przestrzeganie norm i zasad ,
 • Pogłębianie przez rodziców umiejętności wychowawczych,
 • Stawianie granic, proponowanie wsparcia w trudnych sytuacjach,
 • Kształtowanie poczucia wartości dziecka,
 • Uczenie dokonywania wyboru,
 • Kształtowanie moralności i systemu wartości,
 • Preferowanie zdrowego trybu życia,
 • Działania rodziców:

motywowanie dziecka do udziału w zajęciach dodatkowych rozwijających umiejętności i zdolności,

wspólne uprawianie sportu,

częste rozmowy z dzieckiem,

dobra znajomość środowiska rówieśniczego – kolegów, koleżanek,

 

 1. SZKOŁA
 • Promowanie zdrowego stylu życia

– edukacja dotycząca zdrowego odżywiania,

– prawidłowego ubierania się,

– dbania o stan zdrowia

-uświadamianie o szkodliwym działaniu używek,

– zachęcanie do uprawiania sportu,

 • Kształtowanie umiejętności kreatywnego spędzania czasu wolnego,
 • Rozwijanie umiejętności i zdolności poprzez zajęcia dodatkowe,
 • Kształtowanie poczucia wartości,
 • Promowanie wychowania w uszanowaniu zasad moralnych,
 • Budowanie systemu wartości – promowanie wzorców,
 • Uczenie zachowań asertywnych, dokonywania wyboru, przeciwstawieniu się presji,
 • Rozwijanie umiejętności społecznych – nawiązywania relacji z rówieśnikami, rywalizacji, przeżywania zwycięstwa i porażki, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, prawidłowych relacji z dorosłymi z zachowaniem szacunku, odnajdywania mentora – osoby godnej naśladowania……
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci,
 • Edukacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana do rodziców,

 

 • Do czynników chroniących w naszej szkole możemy również przyjąć takie zasoby jak:

 

– niewielka środowiskowa szkoła,

– małoliczne klasy,

– boiska szkolne, sala gimnastyczna, plac zabaw, pracownie multimedialne…

– dobra znajomość środowiska rodzinnego dzieci- (dziadków, rodziców często absolwentów szkoły),

– aktywna współpraca z rodzicami,

-wysoce wykwalifikowana kadra pedagogiczna,

– świetlica szkolna proponująca dodatkowe zajęcia,

– pomoc psychologiczno – pedagogiczna w postaci dodatkowych zajęć logopedycznych, pedagogicznych, korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych,

– zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,

– aktywna praca katechetyczna,

– dostępność zajęć z etyki,

-duże zaangażowanie Rady Rodziców na rzecz szkoły i środowiska,

– aktywna współpraca z partnerami szkoły – Urzędem Gminy – organem prowadzącym, GOPS, Policją, Poradnią PP i inną specjalistyczną, POZ, placówkami doskonalenia nauczycieli, PCK,

 

 1. GRUPA RÓWIEŚNICZA:
 • Aktywnie działający Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło PCK,
Szkoła dla Rodziców

logo - szkola dla rodzicow

1.03.2016, o godz. 16.00 rusza VI edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców prowadzona przez pedagoga szkolnego Katarzynę Kosińską. Zapraszamy.

 

Głównym celem spotkań jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą.

Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Program w dużej części bazuje na cyklu książek:

 1. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały.
 2. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”,
 3. „Rodzeństwo bez rywalizacji.”
 4. Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, żeby samemu żyć z godnością”, (Wydawnictwo Media Rodzina).

Omówione zostaną zagadnienia:

– Budowanie relacji dorosły – dziecko:

 • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
 • aktywne, wspierające słuchanie,
 • motywowanie dziecka do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
 • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
 • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
Godziny pracy Pedagogów

Czas pracy Pedagogów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Pani Katarzyna Kosińska

Poniedziałek 8:00 – 13:30

Wtorek 11:30 – 16:00

Czwartek 13:00 – 16:00

Piątek 11:00- 13:00

Pani Renata Łęc

Poniedziałek 12:10 – 14:10

Wtorek 9:20 – 10:20 i 12.10 – 13.10

Środa 11.15 – 12.15 i 14.10 – 15.10

Czwartek 9:20 – 10:20

Piątek 12:10- 13:10

Pani Marzanna Jolanta Szurpita

Poniedziałek 7:30 – 12:10

Wtorek 7:30 – 13:10

Środa 7:30 – 13:10

Czwartek 7:30 – 13:10

Piątek 7:30 – 12:15

Spotkanie z policjantem
Nasze sukcesy I-III

Nasze sukcesy

Uczniowie klas młodszych z zaangażowaniem uczestniczą w życiu szkoły. Włączają się aktywnie w szkolne akcje, biorą udział w wielu konkursach o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym.

W bieżącym roku szkolnym:

 • zbierali kasztany i żołędzie potrzebne do dokarmiania zwierząt zimą,
 • wykonali piękne prace plastyczne na szkolny konkurs „Polskie zwierzęta chronione”,
 • uczniowie klas III we wspaniałej i zaciętej rywalizacji zajęli V miejsce na „Gminnej Olimpiadzie Sportowej klas III”,
 • wzięli udział w szkolnym konkursie plastycznym „Postać świętego Mikołaja z motywem kujawskim”, a 15 najlepszych prac zakwalifikowało się do konkursu wojewódzkiego organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 8 w Toruniu; odnieśli sukces – aż 2 prace zostały wyróżnione, a uczniowie – Bartosz Tomaszewski z klasy II a i Iga Staśkiewicz z klasy III a, wraz z rodzicami i wychowawczyniami wzięli udział w gali wręczenia nagród,
 • przygotowywali rysunki na szkolny konkurs „Biblioteka marzeń”,
 • wraz z rodzicami robili przepiękne kartki na szkolny konkurs „Kartka bożonarodzeniowa”.

Z całego serca życzymy im kolejnych sukcesów.

 

 
Książki naszych marzeń

logo-knm-780x466

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. „Książki naszych marzeń”.  Program realizowany będzie w roku szkolnym 2015/2016. Umożliwi on zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród naszych uczniów oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 2712,50 zł, część kosztów zakupu książek to wkład własny gminy. Za te pieniądze będą kupione książki, które nie są podręcznikami. Książki, które kupimy wybrali uczniowie i rodzice podczas wyborów w ostatnim tygodniu października. Okazało się, że uczniowie dobrze orientują się, jakie nowe pozycję książkowe są obecne na rynku wydawniczym i jakie chcieliby przeczytać. Na podstawie propozycji powstała lista 106 najpopularniejszych tytułów. Oczywiście lista nie wyczerpuje całego katalogu propozycji. Wybrane zostały te, które najczęściej się powtarzały oraz te, których nie ma jeszcze w bibliotece.

Oto lista książek, które wybrali nasi uczniowie:

Książki naszych marzeń – lista

Oprócz wzbogacenia zasobów naszej biblioteki, celem programu jest organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo, popularyzacja na spotkaniach z rodzicami tematyki pozytywnego wpływu czytania książek na rozwój dzieci.

W ramach programu będziemy także współpracować z  biblioteką publiczną w Lubiczu Dolnym i Biblioteką Pedagogiczną w Toruniu. Wspólnie będziemy organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.

Szkolnym koordynatorem programu jest Pani Anna Drobyszewska –  nauczyciel bibliotekarz.

Harmonogram działań Programu Ministerialnego „Książki naszych marzeń”