UWAGA!!!

ZMIENIŁ SIĘ ADRES NASZEJ STRONY

zapraszamy pod adres:

www.splubiczdolny.szkolnastrona.pl

 

 

 

 

Szanowni Rodzice, Interesanci!

Do sekretariatu szkoły można przyjść tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:

tel. 56-678-21-15

tel. 56-678-25-23

Na furtce szkolnej zawieszona jest skrzynka na listy, do której można wrzucać korespondencję.

Na terenie szkoły wszyscy zobowiązani jesteśmy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego,

tj.: zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk i zachowanie odstępu 1,5 metra.

 


 

DZIEŃ  PATRONA  NASZEJ  SZKOŁY…

 


 

GODZINY OTWARCIA OTWARCIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK

Poniedziałek, Wtorek i Piątek 16:30 – 18:30

Sobota 12:00 – 18:00

Niedziela 14:00 – 18:00

 


 

Odjazdy autobusu szkolnego

 


 

Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego

10 zasad dla Ucznia

wskazówki dla Rodzica

 


 

List  ministra edukacji narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020_2021

 


 

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego…

 


 

Stypendia dla najlepszych uczniów – w ramach marszałkowskich programów stypendialnych …

 

 


 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 


 

Procedury przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
w Szkole Podstawowej
im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym
w czasie epidemii COVID-19

 

 


 

Szanowni Rodzice

W uzgodnieniu z organem prowadzącym zawiesza się na okres
od 8 czerwca do 26 czerwca 2020 r. 
prowadzenie zajęć: specjalistycznych
z uczniami posiadającymi orzeczenia, rocznego przygotowania przedszkolnego z dziećmi uczęszczającymi do oddziałów przedszkolnych,
opiekuńczo – wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla klas 1-3
oraz konsultacji dla uczniów klas starszych.

Zajęcia dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych oraz wszystkich klas szkoły podstawowej
będą nadal prowadzone w formie zdalnej.

 

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Wioletta Pawłowska

 


 

Szanowni Rodzice

W uzgodnieniu z organem prowadzącym zawiesza się na czas oznaczony
od dnia 6 do 24 maja 2020r. prowadzenie działalności
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w oddziałach przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizację realizacji zadań placówki prowadzi się zgodnie z Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, tj.
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły
Wioletta Pawłowska

 

 


 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie
Przerwa w działalności szkoły
została przedłużona do 24 maja 2020 roku.


Drodzy Ósmoklasiści!
Egzamin odbędzie się 16- 18 czerwca 2020 roku.
O szczegółach zostaniecie poinformowani osobiście.

Dyrektor Szkoły
Wioletta Pawłowska

 


 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Przerwa w działalności szkoły
została przedłużona do 26 kwietnia 2020 roku.
Egzamin ósmoklasisty został przesunięty.
Termin zostanie podany w późniejszym czasie.

Z poważaniem
Wioletta Pawłowska

 


 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie §11b Rozporządzenia MEN z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
informuję, że na stronie internetowej oraz drzwiach szkoły umieścimy:


01.04.2020r. – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I i oddziałów zerowych
– 07.04.2020r. – listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I i oddziałów zerowych.

Z poważaniem
Wioletta Pawłowska

 


 

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję,
że w okresie
od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania wychowawczo-dydaktyczne Szkoły,
są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Z poważaniem
Wioletta Pawłowska

 

 


Szanowni Rodzice!

Zgodnie z decyzją Rządu z dnia 11.03.2020 r.:
– od 12 do 13 marca br. (czwartek, piątek)  w Szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.  Proszę, aby do Szkoły przyszły tylko te dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.
– od 16 do 25 marca Szkoła zostanie zamknięta.
– kolejne informacje dotyczące funkcjonowania Szkoły będziemy Państwu przekazywać na bieżąco
– proszę zapoznać się z informacja Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=9397

Z poważaniem
Wioletta Pawłowska

 


ORGANEM  PROWADZĄCYM  SZKOŁĘ  JEST  URZĄD  GMINY  W  LUBICZU


 

MISJA

Nasza szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Dba o rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności przydatne do dalszej nauki. Promuje wartości i tradycje, uczy wrażliwości na dobro, prawdę i piękno.

 

20140321_103227

 

WIZJA

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym:

 • Jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.
 • Stwarza warunki do rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego wychowanków.
 • Dba o jak najlepsze efekty kształcenia.
 • Uczy szacunku i tolerancji.
 • Kształtuje poszanowanie tradycji, kultury narodowej i regionalnej oraz innych kultur i tradycji.
 • Integruje społeczność lokalną.
 • Jest efektywnie zarządzana.

 

MODEL ABSOLWENTA

 1. Dobrze przygotowany do dalszej nauki.
 2. Zna swoje mocne i słabe strony.
 3. Odpowiedzialny, prawy, kulturalny, uczciwy i tolerancyjny.
 4. Dba o własne bezpieczeństwo, wygląd i zdrowie.
 5. Zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu.
 6. Sprawnie posługuje się językiem ojczystym, językiem obcym i technologią informacyjną.
 7. Potrafi budować poprawne relacje z rówieśnikami i pracować w grupie.
 8. Świadomy zagrożeń współczesnego świat