ORGANEM  PROWADZĄCYM  SZKOŁĘ  JEST  URZĄD  GMINY  W  LUBICZU


 

MISJA

Nasza szkoła jest społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i życzliwości. Dba o rozwój uczniów oraz wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności przydatne do dalszej nauki. Promuje wartości i tradycje, uczy wrażliwości na dobro, prawdę i piękno.

 

20140321_103227

 

WIZJA

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym:

 • Jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.
 • Stwarza warunki do rozwoju fizycznego, intelektualnego i emocjonalnego wychowanków.
 • Dba o jak najlepsze efekty kształcenia.
 • Uczy szacunku i tolerancji.
 • Kształtuje poszanowanie tradycji, kultury narodowej i regionalnej oraz innych kultur i tradycji.
 • Integruje społeczność lokalną.
 • Jest efektywnie zarządzana.

 

MODEL ABSOLWENTA

 1. Dobrze przygotowany do dalszej nauki.
 2. Zna swoje mocne i słabe strony.
 3. Odpowiedzialny, prawy, kulturalny, uczciwy i tolerancyjny.
 4. Dba o własne bezpieczeństwo, wygląd i zdrowie.
 5. Zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu.
 6. Sprawnie posługuje się językiem ojczystym, językiem obcym i technologią informacyjną.
 7. Potrafi budować poprawne relacje z rówieśnikami i pracować w grupie.
 8. Świadomy zagrożeń współczesnego świata.